หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับยินดีกับ ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช
ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับยินดีกับ ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 08:54:07


ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  และ ผศ.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับยินดีกับ ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช อาจารย์ประจำหลักสูตร  เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้