หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:52:50

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ โดยขอแสดงความยินดีดังรายชื่อ

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

    1.นายสุรินทร์  โซนี่ 

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

    2.นายฉัตรชัย  เทียมลม 

    3.นางสาวพรรณวิภา  

ศุภธนพัฒน์ 

    4.น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ

    5.นายสุทัด  ครองชนม์ 

ณ ระบบ ZOOM ออนไลน์