หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > **การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2566
**การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-12 10:54:22

**การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 และในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet 

สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายถาพ

พีชญาณัท ก้อนทองคำ : รายงาน 

Academic Council Meeting No. 4/2023

On Wednesday, April 12, 2023 at 09.30 a.m. Asst. Prof. Hathaipan Soonthornpipit, Deputy Dean for Academic Affairs and Networking, College of Innovation and Management, attended Academic Council Meeting No. 4/2023 on Wednesday, April 12, 2023 at 9:30 a.m., with Assoc. Prof. Dr. Chutikarn Sriviboon, President of Suan Sunandha Rajabhat University, chairing the meeting in the university council room, Building 31, 5th floor, and meeting online via the Google Meet system.

Photos by Sarocha Bin Abdullah

Reported by Peechayanut kontongkum