หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-18 11:25:31

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2566  วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

พีชญาณัท  : ภาพ/รายงาน

College of Innovation and Management Congratulations to Professor Dr. Wilailak Rakbamrung on being appointed as "Assistant Professor" in Business Administration by the Suan Sunandha Rajabhat University Council in meeting No. 2/2023 on Wednesday, February 22, 2023.

Peachayanut: Photo/Report