หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 11:48:17


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5

พีชญาณัท  : รายงาน

กองบริหารงานบุคคล : ถ่ายภาพ

the Human Resource Development Fund Executive Committee Meeting No. 4/2023

Assistant Professor Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai, Dean of the College of Innovation and Management attended the Human Resource Development Fund Executive Committee Meeting No. 4/2023, which was presided over by Assoc. Dr. Chutikarn Sriviboon, President of Suan Sunandha Rajabhat University, on Wednesday, April 19, 2023 at 1:30 p.m. at the office of the President, Building 32, 5th floor.

Peechayanut : Report

Personnel Management Division : Take pictures

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#SSRU #CIM