หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 14:23:39

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 และในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet 

พีชญาณัท  ก้อนทองคำ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ