หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 2 Quota) และภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 2 Quota) และภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 11:51:07

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  (รอบที่ 2 Quota)  และภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 19 และ 21 เมษายน 2566  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2 Quota  ประเภทความสามารถทางวิชาการ และโครงการทุนเพชรสุนันทา)  และภาคพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

Interview examination for bachelor's degree admission, normal part (Round 2 Quota) and special part, College of Innovation and Management Academic Year 2023

The dates are April 19 and 21, 2023. Suan Sunandha Rajabhat University's College of Innovation and Management will hold online interviews to select students for the undergraduate degree, normal program, academic year 2023 (Round 2 Quota, type of academic ability, and Phet Sunandha Scholarship Project) and special sectors. The atmosphere is friendly and welcoming.

The College of Innovation and Management's public relations department.