หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 12:11:52

ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  

              ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมจัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันที่ ๒๑ - ๒๓  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖   ณ วัดพระธาตุโป่งนก จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังผู้นำมีคุณธรรม เสียสละ และจิตสาธารณะ รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องชัดเจน และกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและผู้อื่นโดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาฯ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง และกลั่นกรองบุคคล ให้มี หัวใจอาสารับใชเสียสละเพื่อประโยชน์ ส่วนร่วม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างต่อสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วควรปลูกฝัง ให้อยู่ในสำมัญสำนึกพื้นฐานของคนทุกคน พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม