หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:20:47


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่10/2565  วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565