หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย และปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย และปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-10-31 17:41:16


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววณิชยา บุษบงส์ ภัณฑารักษ์ เข้าหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ในการเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย และปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

addition to Asst. Prof. Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai, Acting Dean of the College of Innovation and Management, other participants in the discussions included Assistant Professor Dr. Wanasak Phadungsettakit, Deputy Director for Academic Affairs, The Office of Arts and Culture, and Ms. Wanichaya Busabong, Curator. Requesting participation from students in the Be Smart with Your Heart exercise in order to develop their brilliant personalities.The Suan Sunandha Art and Cultural Identity Development Project, and maintaining the Suan Sunandha Palace