หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วย Google Sites
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วย Google Sites

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-06 14:24:29

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วย Google Sites ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีข้อมูลประวัติของนักศึกษาและสรุปผลงาน/ชิ้นงาน/เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศ ที่นักศึกษาได้พัฒนาจากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4