หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-06 14:44:07

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วย Google Sites ในภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีข้อมูลประวัติของนักศึกษาและสรุปผลงาน/ชิ้นงาน/เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศ ที่นักศึกษาได้พัฒนาจากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในชั้นปีที่ 1