หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:29:58

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  พร้อมด้วย ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงาน  อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี

โดยในปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี