หน้าหลัก > ข่าว > > ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ. 7)
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ. 7)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-07-18 21:26:14

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม