หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-04-21 14:42:01


วันอังคาร ที่ 19 เม.ย. 2565 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31