หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-08 10:55:31

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นการตรวจของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน