หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้ชาวบ้านพรรั้ง จ.ระนอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้ชาวบ้านพรรั้ง จ.ระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-08 10:53:33

        เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563  ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี นายจรูญ เชาวนรังค์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมกับ นางปัทมา ชูสิงห์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนา การอำเภอเมืองระนอง  นายพันธเดช พรัดรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.บางริ้น และคณะอาจารย์จากคณะอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์  อาจารย์ จิดาภา บัวใหญ่รักษา อาจารย์ณธกร คุ้มเพชร ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (โครงการฯ ต่อเนื่องจากเดือนมีนาคม 63 ที่ผ่านมา) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง ซึ่งจังหวัดระนองเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามนวัตวิถี เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน 

        นอกจากนี้ ยังได้มอบฉลากบรรจุภัณฑ์ ที่ได้มีการออกแบบดีไซน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำแร่และคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม จำนวน 3,000 ชุด  เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการหรือชาวบ้านได้นำไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ต่อไป

         หากสนใจต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านพรรั้งสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 08-1728-0786  นายพันธเดช พรัดรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง