หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-08 10:52:26

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นการตรวจของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน