หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-08 10:51:46

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นการตรวจของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน