หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > 20-25 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า” ณ แหล่งเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการ บ้านแม่ยางมิ้น ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
20-25 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า” ณ แหล่งเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการ บ้านแม่ยางมิ้น ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-30 20:34:09


วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า” ณ แหล่งเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการ  บ้านแม่ยางมิ้น ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย นำทีมโดย ผศ.ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกันปรับปรุงอาคารศูนย์บริการป่าต้นน้ำ  สร้างฝายชะลอน้ำ  จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กเล็ก  และฟื้นฟูป่า ให้กับระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า   พร้อมกับศึกษาวิถีชีวิตคนในชุมชน  โดยได้ทำกิจกรรม และรับสนุบสนุนจากเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน  เครือข่ายชุมชน  เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่ดี  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญช่วยสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม ทำประโยชน์ต่อสังคม และช่วยเหลือสังคมได้