หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เปิดให้คำปรึกษาวิจัย รัฐศาสตร์ โท-เอก
เปิดให้คำปรึกษาวิจัย รัฐศาสตร์ โท-เอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-26 14:28:07เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ประจำ

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาของหลักสูตรที่กำลังอยู่

ในระหว่างการทำวิจัย ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีอาจารย์ หมุนเวียนมาให้คำปรึกษา ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 28 

รัฐศาสตร์ ห้อง 2831