หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบออนไลน์
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-02-22 09:13:54

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในรูปแบบออนไลน์ โดยเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง