หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-08-11 15:41:38

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, หน้าจอ
และข้อความพูดว่า "Welcome SSRU
Sunan ። -Office Suan Sunandha Rajab
Gmail YouTube Google Maps บันทึก
-dwe-pqpx-nvw วรรณวิภา ปารุงพงศ์
กาลังน้ำเสนอ 町 College of Innovation and
Management & 国 Readingi พรพรรณ วรสีหะ
ชุดิกาญจน์ ศรีวิบลย์ บัณทิด ผังนิรันตร์
Therdchai 10:29 ปรีชญา ครูเกษตร
dwe-pqpx-nvw วรรณวิภา บำรุงพงศ์ อีก คุณ
2021/8/11"อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และหน้าจออาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, หน้าจอ
และข้อความพูดว่า "Welcome Welcome
SSRU ። Apps Gmail -Office YouTube Maps
บันทึก Google วรรณวิภา ปารุงพงศ์
กำลังน้ำเสนอ dwe-pqpx-nvw 町 å Reading
เศรษฐกาล โปร่งนุช บัณฑิด สังนิรันตร์
Ichidcha Ichidcha โยธิน แสวงดี
ขวัญเรื่อน 10:33 ศรีวิบลย์ dwe-pqpx-nvw
gkana คน คุณ 2021/8/11"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, หน้าจอ
และข้อความ


วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดผ่านระบบออนไลน์ Google meet