หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรม การสร้างสือมัลติมีเดียและการเขียน storyboard เพื่อการออกแบบการสอนมิติใหม่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรม การสร้างสือมัลติมีเดียและการเขียน storyboard เพื่อการออกแบบการสอนมิติใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-08-24 18:01:30

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดย ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมอบรมกิจกรรม การสร้างสือมัลติมีเดียและการเขียน storyboard เพื่อการออกแบบการสอนมิติใหม่ การอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในการจัดการเรียนการสอนในมิติใหม่ และสร้างองค์ความรู้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบัน การอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ซึ่งได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) และ นายนุติชัย เชาวดี  ชุดทีม Production เป็นวิทยากรให้ความรู้