หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-07 14:47:21

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน
และข้อความพูดว่า "ผศ.ดร.วิจิตรา
ศรีสอน Type ehere search w বব 3:50PM
7/1/2021"อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
และข้อความพูดว่า "Press ex.t screen
บุคคล เอกณรงค์ วรสีหะ
ปิดเสียงผู้เข้าร่วม ทุกคน เพิ่ม บุดคล
ตัวควบคุมของ อยู่ในสาย พนิด นิลอรุณ
รุจเรศ พินธุรัฒน์ (คุณ) ผศ.ด วิจิตรา
ศรีสอน 무 ArchavitChoengklinchan
สศ.ตร.วิจิตราศรีสอน พนิดา นิลอรุณ
เอกณรงด์ วรสีหะ ArchavitChoengknh คุณ
13:25 ปรุด f Activate Windows"

วันที่ 1 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 น.  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan  และเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน meet มีหัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม