หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า ประชุมเตรียมความพร้อมประจำภาคเรียนที่ 1/2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า ประชุมเตรียมความพร้อมประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-12 07:43:35

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และหน้าจออาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, หน้าจอ
และข้อความ


วันที่ 6 ก.ค. 64 อาจารย์ ดร พนิดา นิลอรุณ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการค้า พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขา ได้แก่ อาจารย์วรีญา คลังแสง และอาจารย์อรพรรณ เดชา จัดประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์