หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการคุณภาพ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการคุณภาพ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-19 19:03:32


อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, หน้าจอ
และข้อความพูดว่า "Meet
การตรวจประเมินคุณภา )Facebook
meet.google.com/qyg-yoaf-huw g-yoat-huw
บันทึก หลักฐาน Google ไดรฟ์ Invitation:
小 เข็นจดคงปาน บุคคล umalee x
ปิดเสียงผู้เข้าร่วม ทุกคน เอกณรงค์
วรสีหะ g+ เพิ่ม บุคคล ตัวควบคุมของ
ผู้จัด tidaji sumaleeramanust H
tidajindamanee Nipitpholt vimolsri 4
อภิญญา ลูเลิศ คุ้มเพชร เย็นจิด คงปาน
แสงเดือน ทองเมืองสัก 12:55 สุวัฒน์
สระแก้ว อีก4คน แสงเดือน ทองเมืองสัก Type
hereto search การจปรนุ อภิญญา ลูเลิศ
เอกณรงค์วรสีหะ P 89°F 7/12/2021"อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และหน้าจออาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, หน้าจอ
และข้อความ


วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการคุณภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกณรงค์ วรสีหะ หัวหน้าสาขาวิชา รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฏ ประธานกรรมการ ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ กรรมการ อาจารย์ธิดา จินดามณี กรรมการ และนางสาวอภิญญา จูเลิศ เลขานุการ และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป