หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-19 19:03:17

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
และข้อความพูดว่า
"หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการกีฟา innovation
anagement ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ชนิตา ชนิตา ไกรเพชร
กรรมการ ผศ.ดร.ไวพจน์ ไวพจน์ จันทร์เสม
กรรมการ ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ วันที่ 15 กรกฎาคม
2564 เวลา 09.00 16.00 น. นางสาวปาริฉัตร์
จันทร์นวล เลขานุการ"อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, หน้าจอ
และข้อความ


วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์ โดยประธานหลักสูตร รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา ไกรเพชร กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม กรรมการ และนางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล เลขานุการ พร้อมนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป