หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-07 16:01:12


   วิทยาลัยนวัตกรรมและการตัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์  โพธิ์กระจ่าง   เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 6 / 2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564  มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น   "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ