หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตาม และทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 .
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตาม และทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 .

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-17 14:46:37


เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตาม และทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้าโดย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม และอาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet