หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตาม และทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตาม และทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-17 14:48:31


เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตาม และทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet