หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ว.นวัตกรรมฯ สวนสุนันทา จับมือ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว.นวัตกรรมฯ สวนสุนันทา จับมือ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกความเข้าใจ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-17 14:54:19       วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน 2567  เวลา 14.30 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดี  และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กับ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว ร่วมกับ นายพรพิรุณ หวลคนึง  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น5 

         โดยบันทึกความเข้าใจนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและครอบครัวของบุคลากรสหภาพแรงงานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเข้าถึงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนต่อไป