หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตาม และทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566.
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตาม และทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-18 14:05:24เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมติดตาม และทวนสอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet