หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-29 11:03:12

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet