หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-11 16:18:17


7 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาปริญญาโท

• สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

นางสาวฐิติพรรณ กรมยินดี

• สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สิบเอกนิวัฒน์ พรมทิพย์

นักศึกษาปริญญาเอก

• สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ร้อยโทณรงค์ กางถัน


www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th