หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:31:19

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญาเอก 
ได้แก่ นางสาวจันทร์ทิพย์ ภาควิศาล  นายจิรัฐพงศ์ นาคโนนหัน  นางวรากร เพ็ชรรุง และนางสาวพิกุลตันสกุล
 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
ปริญญาเอก  ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 2