หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงพื้นที่บริการ เพื่อแก้ไขปัญหารายได้ครัวเรือนของชุมชน ณ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น"
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงพื้นที่บริการ เพื่อแก้ไขปัญหารายได้ครัวเรือนของชุมชน ณ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-05-15 14:20:27


ภาพเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อม ผศ.ดร.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงพื้นที่บริการ เพื่อแก้ไขปัญหารายได้ครัวเรือนของชุมชน  ณ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น" ระหว่าง วันที่ 26 – 29 เมษายน 2567 โดยรายละเอียดกิจกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เชิญวิทยากร นายสุธน คุ้มเพชร รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดระนอง มาให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการสร้างร่างกายให้แข็งแรงและวิธีปฏิบัติและดูแลเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัวให้สุขภาพจิตที่ดี  และนางสาวสุมาพรณ์ ภิรมย์ ปลัด อบต.หาดส้มแป้น  ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีการทำแบบทดสอบและแบบประเมินการสำรวจความสุขมวลรวม (GVH) ของคนในชุมชนหาดส้มแป้นที่มาร่วมกิจกรรม ภายใต้องค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน  รวมถึงมีการเปิดให้ชาวบ้านให้ซักถามและบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อทางอบต.จะได้นำข้อมูลดังกล่าวได้ปรับปรุงและช่วยแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไป ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯยังได้เข้าไปมีเข้าร่วมได้พัฒนาและช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้า รวมถึงช่องทางการตลาด สมัยใหม่ในกับคนในชุมชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ และ เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 


นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานด้าน SDGs ของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 17 ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป


#สวนสุนันทา

#นักวิจัยพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

#SSRU

#CIMSSRU

#SDGs_SSRU

#financial empowerment

#sustainable growth

www.cim.ssru.ac.th

#ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา