หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดระนอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-05-15 15:08:15
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นำโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ผศ.ดร.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดระนอง โดยมีภาคีเครือข่ายทั้ง 5 ภาค ได้แก่ 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง 2.เจ้าของธุรกิจโรงแรมฟาร์มเฮาส์ ระนอง และร้านอาหาร “FarmHouse Ranong Hotel & Restaurant” 3. วิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง  4. วิทยาลัยชุมชนระนอง  5.เทศบาลตำบลหาดส้มแป้น เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุน ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ แล้วยังส่งเสริมการหาช่องทางการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน


นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานด้าน SDGs ของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs  เป้าหมายที่ 1 การยุติ/การหยุดยั้งความยากจน การแก้ใขปัญหาความยากจนของประชากรในชุมชน และเป้าหมายที่ 17 หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อเป้าหมายแห่งอนาคต ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป


#สวนสุนันทา

#นักวิจัยพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

#SSRU

#CIMSSRU

#SDGs_SSRU

#financial empowerment

#sustainable growth

www.cim.ssru.ac.th

#ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา