หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ลงพื้นที่ทำวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการตำบลสระแจง”
ลงพื้นที่ทำวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการตำบลสระแจง”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-05-15 16:44:51


วันที่ 2-3 เมษายน 2567 ผศ.ดร.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงพื้นที่ทำวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการตำบลสระแจง” (โดยทุนสนับสนุนการวิจัย ววน. ปีงบประมาณ 2567) ในพื้นที่ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม สุวรรณเดช ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร และอาจารย์พีรันธร แสนสุข  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์สินค้าของชุมชนชุมชน" 

โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 1 การยุติการหยุดยั้งความยากจน และเป้าหมายที่ 8 การทำงานที่เน้นคุณค่าและตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจ และตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนให้ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน

#สวนสุนันทา

#นักวิจัยพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

#SSRU

#CIMSSRU

#SDGs_SSRU

#financial empowerment

#sustainable growth

www.cim.ssru.ac.th

#ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU #IRDSSRU #SDGs_SSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________