หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอีสปอร์ต ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอีสปอร์ต ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-15 08:33:10


วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอีสปอร์ต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์ โดยอาจารย์พาโชค เลิศอัศวภัทร หัวหน้าสาขาวิชา รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฏ ประธานกรรมการ ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ กรรมการ อาจารย์ธิดา จินดามณี กรรมการ และนางสาวอภิญญา จูเลิศ เลขานุการ พร้อมนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป