หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-15 11:55:35


รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์   หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นายสิทธิโชค ล้ิมสุวัฒน

นางสาวกัลยกร ลาภเดโช

นักศึกษาปริญญาเอก

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นายบุญวัฒน์ สว่างวงศ์