หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > โครงการบริการวิชาการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น"
โครงการบริการวิชาการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:22:28

       วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำทีมโดย  ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ลงพื้นทีจัดโครงการบริการวิชาการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น" ให้กับชุมชน บ้านนาพรุ หมูที่ 2 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง