หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:37:39


รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับ นายชาญณรงค์ สัจจเทพ และนางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง นักศึกษาปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ    ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37)

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th