หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-07 10:35:14


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณะผู้บริหาร ร่วมฟังการเสวนา Mini Talk Mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา pop cool Ture” เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมแลกพูดคุยการเสวนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  บรรยายเรื่อง “จากนั้นที่ฉันได้รู้จัก ชฎา” และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา  รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายเรื่อง“ในวันนี้ที่ ฎ ชฎาพาไทยไปอินเตอร์ : ถอดบทเรียนวัยรุ่นไทยใส่ชฎา” ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพจาก : สโรชา บินอับดุลเลาะ / ปวีณา ศรีบุญเรือง