หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบปัองกันดุษฏีนิพนธ์
รศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบปัองกันดุษฏีนิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:21:24

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นกรรมการสอบปัองกันดุษฏีนิพนธ์และร่วมแสดงความยินดีในหลักสูตรปรัญชาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการ ให้กับ  1. นางธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา 2. นางดุจดาว บุนนาค 3. นายณฐกร คุ้มเพชร 4. นางสาวชมภู สายเสมา นักศึกษาปริญญาเอก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37