หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:39:28


รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้กับ นายเอกชัย ยังวาณิช  นายสันติ เอี่ยมวุฒิ และนางสาวอรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์ นักศึกษาปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ    ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37)

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th