หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:42:35


วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน

การประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th