หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:29:32

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนายชัญณรงค์ ณ ลำพูน และนางเอื้อมพร ปัญญาใส นักศึกษาปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ    ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37)