หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-15 08:30:39รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน โดยจัดการประชุมในรูปแบบระบบออนไลน์ (Google Meet) 

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th