หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฯ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-16 11:10:37


15 กรกฏาคม 2654 รศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2564  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google meet